A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9.. (2000) Chatangiella Vozzhennikova 1967 ( ): , // , 2000, . 2-3, .111-125. ,.41.ENG