A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9.. (1958) Lytoceratidae Neumayr Nannolytoceratidae Spath // , 1. . 109-117.ENG