A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #0-9Housa V., Scheibner E., Stranik Z. (1964) Tithonian Stratigraphy of West Carpathians // Geologicky Sbornik. V. 14. N. 1. Bratislava. Pp. 3-17.ENG